SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA MED PODJETJEM SESTAVI SAM D.O.O. IN NAROČNIKI

1 SPLOŠNO

 1. Podjetje Sestavi sam d.o.o. (v nadaljevanju podjetje) je specializiran partner za razrez, robljenje ploskovnih materialov, izdelavo izvrtin ter prodajo pripadajočega materiala kupcu izdelkov oziroma naročniku storitev (v nadaljevanju naročnik).
 2. Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti ter odgovornosti obeh strank: podjetja in naročnika.
 3. Z registracijo in oddajo naročila naročnik izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi splošnimi pogoji ter, da jih v celoti sprejema.
 4. Za poslovna razmerja med strankama, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji, se uporabljajo pravila Obligacijskega zakonika ter druga določila veljavne zakonodaje v trenutku sklepanja posla.

2 NAROČILO PREKO PROGRAMA SESTAVISAM.SI IN NJEGOVA UPORABA

 1. Kupec izdelka lahko svoje naročilo izvede izključno preko spletne strani www.sestavisam.si oz. preko programa sestavisam.si (v nadaljevanju program). Za delovanje programa je potrebna internetna povezava. Podjetje ne odgovarja za nepravilno delovanje programa, ki je posledica napak v delovanju internetne povezave uporabnika programa.
 2. Program je dostopen vsakomur, ki se registrira kot kupec ali naročnik storitev (uporabnik).
 3.  S tem mu je omogočen dostop do baze elementov in materialov.
 4. Prijava v program se izvede z vnosom uporabniškega imena ter gesla, ki sta uporabniku pred prvo prijavo posredovana na elektronski naslov naveden ob registraciji. Podjetje za izgubo oziroma zlorabo gesla ali uporabniškega imena, ki ne izvira iz podatkov podjetja, ne odgovarja.
 5. Podjetje se zavezuje uporabniku omogočati dostop do programa ves čas, razen v primeru, ko pride do okoliščin, zaradi katerih je dostop onemogočen iz razlogov višje sile.
 6. Naročilo preko spletnega programa sestavisam.si opravi kupec oziroma naročnik tako, da z vnosom v 3D tehniki definira vse parametre izdelave izbranega polizdelka. Pri tem mora uporabnik definirati:
 • količino,
 • tip elementa,
 • širino, višino in globino korpusa,
 • višino fronte in režo,
 • material korpusa in fronte
 • izbira pripadajočega materiala.

Ko uporabnik izbere oziroma definira vse parametre iz prejšnjega odstavka ter jih potrdi, se na njihovi podlagi generira ponudba. Po pripravljeni ponudbi je uporabniku na njegov elektronski naslov posredovanonaročilo ter predračun. Plačilo predračuna pomeni sprejem ponudbe in je pogoj za obdelavo naročila.

 

3 PLAČILO IN PLAČILNI POGOJI

 1. Plačilo za naročilo se izvede na tekoči račun podjetja. Opravljeno plačilo po predračunu je pogoj za
  izvedbo naročila.
 2. Minimalno naročilo 500,00€
 3. V primeru manjšega naročila se nalog obračuna:
  – Do 100€ +50%
  – Od 100€ do 200€ +40%
  – Od 200€ do 300€ +30%
  – Od 300€ do 400€ +20%
  – Od 400€ do 500€ +10%
 4. Popusti na vrednost naročila:
  – nad 2.000€ > 2%
  – nad 5.000€ > 3%
  – nad 7.000€ > 4%
  V času posebnih promocijskih akcij se popusti na naročilo ne seštevajo!

 

4 OBDELAVA NAROČILA

 1. Podjetje obdela naročilo ter ga preda v izdelavo le v primeru, če so vsi parametri iz točke 2 jasno
  opredeljeni in natančno določeni ter če je izvedeno plačilo po ponudbi.
 2. V primeru, da zaradi pomanjkljivosti opredelitve parametrov ali napak v določanju le-teh naročila ni
  mogoče izvesti, podjetje kupca oziroma naročnika v roku 24 ur od prejema naročila (če je le-to
  oddano ob delavniku od ponedeljka do petka) obvesti, da mora svoje naročilo ustrezno dopolniti.
  Dokler naročnik naročila ustrezno ne dopolni, se naročilo ne izvede. Če naročnik naročila ne dopolni
  niti po drugem obvestilu podjetja se mu na transakcijski račun, iz katerega je bilo izvedeno
  morebitno plačilo po predračunu, vrne že plačani znesek.
 3. Če je naročnik že poravnal znesek po predračunu, vendar ne želi, da se naročilo izvede, lahko le-to
  prekliče le v primeru, da podjetje naročila še ni obdelalo oziroma ga izvedlo, najkasneje pa v roku 24
  ur po plačilu predračuna.

 

5 DOSTAVA ALI PREVZEM

 1. O morebitni dostavi ali prevzemu naročila se naročnik ter podjetje dogovorita.
 2. V primeru, da ni drugače dogovorjeno, velja, da bo naročnik blago prevzel na sedežu podjetja Sestavi
  sam d.o.o. v roku 3 delovnih dni od poziva na prevzem. Če v tem roku ne prevzame blaga, se le-to
  skladišči pri podjetju, vendar na stroške kupca ali naročnika, ki jih je dolžan ob prevzemu tudi v
  celoti poravnati. Po poteku roka za prevzem preide riziko uničenja blaga na naročnika.
 3. V primeru, da se stranki tako dogovorita, lahko podjetje dostavi blago tudi v skladišče kupca
  oziroma naročnika ali na drug z njegove strani določen kraj. Pogoj za dostavo je minimalno naročilo
  v vrednosti 500 EUR pri čemer se dostava opravi najkasneje v roku 5 dni na stroške naročnika
  1,00€/km . V primeru, da vrednost dobave presega 2.000,00 EUR, je dostava blaga brezplačna.
 4. Minimalni dobavni rok front, izdelanih iz oplemenitenih ivernih plošč je 7-10 dni.
 5. Rabat na osebni prevzem: 3% ob naročilih nad 2.000€.

 

6 PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

 1. V primeru, da naročnik svoje obveznosti ni poravnal po predračunu oziroma na drug način
  neposredno pred prevzemom, si podjetje pridržuje lastninsko pravico na prodanem blagu do
  poplačila celotne kupnine.

 

7 KAKOVOST BLAGA IN REKLAMACIJE

 1. Podjetje bo naročniku izdalo blago ustrezne kakovosti, zloženo na paleti ter zavito s folijo.
 2. Ob prevzemu blaga mora naročnik blago ob prisotnosti pooblaščenca podjetja skrbno pregledati ter
  nemudoma opozoriti na morebitne očitne napake skladno z določili Obligacijskega zakonika, sicer to
  pravico izgubi.
 3. V primeru, da se na blagu najdejo očitne napake, se sestavi zapisnik, katerega sestavni del je tudi
  fotografija poškodbe.
 4. Podjetje se bo trudilo, da bo v primeru reklamacije, le-to rešilo prednostno v duhu dobrega
  sodelovanja med obema strankama.

 

8 KONČNE DOLOČBE

 1. Ti splošni pogoji veljajo ob vsakem naročilu.
 2. V primeru spremembe teh splošnih pogojev se podjetje zaveže le-te objaviti na svoji spletni strani.
 3. Stranki pogodbe, torej naročnik in podjetje, si bosta prizadevali morebitne spore reševati
  sporazumno. V primeru, da to ne bo mogoče, pa je za reševanje spora pristojno sodišče v Škofji Loki.
 4. Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem 03.05.2023.

 

Sestavi sam d.o.o., Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka
Matična številka: 807727
Davčna številka: 23603445
TRR: SI56 1010 0005 6330 320